Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Zpráva o činnosti spolku za r. 2019

Organizování naší celoroční činnosti jsou dány stanovami spolku.

V uplynulém roce jsme pracovali především na opravách kostela. Při nich jsme se zaměřili na dokončení restaurátorských prací u soch andělů pro hlavní oltář kostela. Sochy byly v minulosti odcizeny a nikdy se nenašly. Andělé byli vyřezáni a povrchově upraveni v ateliéru akademické restaurátorky paní Mgr. Radany Hamsíkové v Praze. Práce probíhaly dva roky, ve dvou etapách. Cena za dílo druhé etapy v hodnotě 63 250 Kč byla hrazena z dotace Libereckého kraje, kterou získala Farnost v Novém Městě pod Smrkem. Náš finanční podíl na tomto díle činil 9 000 Kč.

Sochy byly na oltář instalovány v listopadu r. 2019 a 17. toho měsíce byly slavnostně vysvěceny farářem novoměstské farnosti P. Šimonem Hamzou za široké účasti veřejnosti.

Převážnou částí naší letošní činnosti bylo organizování společenských a kulturních pořadů a setkávání se spoluobčany.

V březnu proběhl 3. společenský a benefiční ples, jehož výtěžkem 21 040 Kč jsme zahájili finanční sbírku na opravu věžních hodin obecního kostela. Sbírku organizuje OÚ Horní Řasnice.

K divácky oceňovaným pořadům patřily - Vítání jara s cimbálovkou Dušana Kotlára, country večer, vystoupení písničkáře Honzy Vopařila a Jany Hillebrandové, pěveckého sboru Pohoda z Jindřichovic pod Smrkem, dětského sboru Iuventus, gaude!, uměleckého tria Barbaruna nebo komponovaný pořad o životě a díle Bedřicha Smetany "V hudbě život Čechů".

I letos jsme se zapojili do celostátní akce Noc kostelů. Uspořádali jsme pravidelný svátek Mariánské letní slavnosti, při které jsme nabídli kulturní program návštěvníkům všech věkových kategorií (pohádku pro děti, koncert vážné hudby pro dospělé a posezení v hospůdce pro všechny spoluobčany).

Maminkám a seniorům jsme věnovali posezení ke Dni matek v květnu a adventní setkání v prosinci. Na obou jsme spolupracovali s OÚ.

V červnu jsme se podíleli na přípravě a průběhu pravidelné návštěvy německých vysídlenců ze Srbské.

Zorganizovali jsme pracovní setkání okrašlovacích spolků Frýdlantska.

U lípy republiky jsme si spolu s obyvateli naší obce připomněli 101. výročí založení Československé republiky.

Finanční bilance spolku :

na dotacích jsme získali 105 971 Kč (90 971 Kč od Libereckého kraje, 15 000 Kč od Nadace OF)

ve prospěch Farnosti Nové Město pod Smrkem jsme uvolnili 9 000 Kč jako spoluúčast k žádosti o dotaci u LK, na sbírku pro věžní hodiny 21 040 Kč.

Děkujeme OÚ v Horní Řasnici za jeho podporu a finanční příspěvek na činnost.

Všem dobrým lidem děkujeme za to, že věří nám a naší činnosti a že k nám stále nacházejí cestu.

19. 02. 2020

Blížící se akce:

Odpoledne s cimbálkou, Slet řasnických andělů

22. 04. 2023 15:00

Restaurování bočního oltáře

30. 06. 2023 00:00