Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Dokončené rekonstrukce

Nátěr střechy

V roce 2012 byl proveden nátěr střechy hlavní lodě kostela. Práci provedla firma Homolka Liberec. Cena za dílo činila 152.240,-Kč. 120.000,-Kč bylo čerpáno z programu ORP, 30.000,-Kč činil příspěvek obce Horní Řasnice, 2.240,-Kč zaplatila Farnost Nové Měst pod Smrkem.

Oprava krovu přístavku

V roce 2013 proběhla oprava krovu na přístavku kostela spolu s nátěrem jeho střechy. Zároveň byl zhotoven nový podhled v tomto přístavku. Celkové náklady na akci činily 150.170,-Kč. Práce provedla firma Špetlík Hejnice. 90.000,-Kč pokryla dotace MK ČR, kterou získala Farnost Nové Město pod Smrkem, 54.000,-Kč poskytl Obecní úřad v Horní Řasnici a 6.170,-Kč zaplatila Farnost N.M.p.S.

Restaurování oltáře

Vzhledem k náročnosti prací na oltáři a získávání finančních prostředků bylo jeho restaurování rozloženo do několika let. V roce 2012 bylo torzo oltáře sejmuto a odvezeno do dílny akademické restaurátorky Mgr. Radany Hamsíkové v Praze. Zde byl proveden základní záchranný zásah (petrifikace sloupů, jejich zpevnění a doplnění chybějících částí). Na této práci se podílel akademický řezbář František Kratochvíl z Prahy. V letech 2013 až 2017 proběhly postupně jednotlivé etapy rekonstrukce oltáře, při kterých byly opraveny nebo doplněny všechny jeho části. Celková hodnota prací činila 1.294.768,-Kč. Částku 1.087.768,-Kč pokryly dotace MK ČR, které získala Farnost Nové Město pod Smrkem, 40.000,-Kč získal Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici od Nadace OF, 130.000,-Kč zaplatil spolek z vlastních prostředků a 37.000,-Kč obec Horní Řasnice. 17. listopadu 2017 se uskutečnilo slavnostní vysvěcení zrestaurovaného oltáře, které vedl okresní vikář P. Jurnečka. Slavnosti se zúčastnili hejtman Libereckého kraje Martin Půta, starosta obce Horní Řasnice Radek Haloun, ing. Věra Sobotová z MěÚ Frýdlant a další hosté.

Restaurování oltářního obrazu

V roce 2015 byl zrestaurován obraz "Neposkvrněného početí Panny Marie" z hlavního oltáře kostela v ateliéru akademické restaurátorky Mgr. Radany Hamsíkové. Cena za práci činila 57.500,-Kč, uhradil ji náš spolek z vlastních zdrojů.

Oprava věže kostela

V roce 2015 byla provedena oprava krovu a střechy kostelní věže, kterou provedla firma Pentagon Liberec. Práce byly z části financovány z dotace MK ČR a to ve výši 200.000,-Kč. Na celkových nákladech za provedené práce ve výši 667.000,-Kč se podílel hlavní měrou OÚ v Horní Řasnici, jeho podíl činil 467.000,-Kč.

Mechanické zabezpečení kostela

V letech 2015 a 2017 byly postupně vyměněny troje vchodové dveře do kostela a zajištěny ochrannými kovanými mřížemi. Dveře dodala firma Vrabec z Ludvíkova a mříže mistr kovář pan Miroslav Rosčuk z Dolní Řasnice. Cena za zhotovení dveří a jejich výměnu dosáhla částky 159.600,- Kč, za zhotovení mříží a jejich osazení 196.000,- Kč. Mechanické zabezpečení zajistil OÚ v Horní Řasnici, na celkovou hodnotu díla za 355.600,- Kč získal dotaci od Ministerstva kultury ČR ve výši 239.000,- Kč, jeho podíl činil 116.600,- Kč.

Nová elektroinstalace

V roce 2017 byla v budově kostela provedena kompletní výměna elektroinstalace. Celkové náklady se vyšplhaly na částku 155.000,-Kč, které hradil OÚ v Horní Řasnici z dotace MK ČR. Dílo provedla firma Beran Raspenava.

Rekonstrukce lamp

V roce 2017 byla opravena barokní lampa ze vstupního prostoru kostela a vyrobeny její dvě repliky. První z nich byla zavěšena do sakristie a druhá do přístavku kostela. Cenu za práci ve výši 82.000,-Kč, kterou provedla firma Nikendey Jablonec n. Nisou, uhradil náš spolek.

Restaurování okenních vitráží

V roce 2017 se uskutečnilo zrestaurování 3 okenních vitráží ( 2 figurálních a 1 okna s barokním rostlinným dekorem). Práce byly provedeny v Umělecké sklenářské huti Jiřička - Coufal v Praze. Cena za vykonanou práci - 150.228,- Kč byla do výše 105.000,- Kč hrazena z dotace Libereckého kraje, zbylou částku - 45.228,- Kč zaplatil náš spolek. V roce 2018 byly zrestaurovány zbylé 2 vitráže kostela (1 figurální a 1 okno s dekorem). Práce provedla opět firma Jiřička - Coufal z Prahy, cena za dílo - 87.306,- Kč. Na tuto akci jsme čerpali, tak jako v minulém roce, dotaci od Libereckého kraje a získali jsme částku 61.114,- Kč, podíl našeho spolku činil 26.192,- Kč.

Výměna oken ve věži

V roce 2018 proběhla zásluhou OÚ v Horní Řasnici kompletní výměna okenních výplní ve věži našeho kostela. Práce provedla firma pana Luboše Vrabce z Ludvíkova pod Smrkem. Cena za dílo - 289. 000 Kč. Částku 135. 000 Kč poskytlo MK ČR, 154. 000 Kč uhradil OÚ.

Křížek u kaple v Srbské

Na začátku roku 2019 byla dokončeno restaurování křížku u kaple Panny Marie Sněžné v Horní Řasnici - Srbské. Práce byly zahájeny v loňském roce, ale jejich dokončení zbrzdila rekonstrukce hlavní komunikace vedoucí do Srbské. Práce provedli: pan Jan Nikendey z Jablonce (kovový kříž)a pan Martin Wagner z Prahy (kamenný podstavec). Cena za dílo - 129. 958,- Kč. Na její zaplacení jsme čerpali dotaci od Libereckého kraje ve výši 90. 971,- Kč a od nadace OF ve výši 15. 000,- Kč. Spolek zaplatil zbylých 23. 986,- Kč.

Oltářní andělé

V roce 2019 byly dovršeny práce na zhotovení 2 soch oltářních andělů našeho kostela. Nejprve byly sochy vyřezány v dílně akademického řezbáře pana Františka Kratochvíla v Praze (r. 2018). Následující rok proběhlo jejich povrchové upravování (polychromie a zlacení) u akademické restaurátorky Mgr. Radany Hamsíkové, taktéž v Praze. Celkové náklady na práce v hodnotě 201 250 Kč byly z větší části hrazeny z dotačního titulu Libereckého kraje - 140 000 Kč. Žádost podala Farnost v Novém Městě pod Smrkem. Zbylé finanční náklady zaplatily Spolek pro obnovu kostela - 51 000 Kč a Farnost Nové Město - 10 250 Kč.

V listopadu 2019 byly sochy instalovány a během slavnostní mše vysvěceny.

Dnes opět spokojeně shlížejí na dění v našem kostele.

Blížící se akce: