Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici

Dokončené rekonstrukce

Nátěr střechy

V roce 2012 byl proveden nátěr střechy hlavní lodě kostela. Práci provedla firma Homolka Liberec. Cena za dílo činila 152.240,-Kč. 120.000,-Kč bylo čerpáno z programu ORP, 30.000,-Kč činil příspěvek obce Horní Řasnice, 2.240,-Kč zaplatila Farnost Nové Měst pod Smrkem.

Oprava krovu přístavku

V roce 2013 proběhla oprava krovu na přístavku kostela spolu s nátěrem jeho střechy. Zároveň byl zhotoven nový podhled v tomto přístavku. Celkové náklady na akci činily 150.170,-Kč. Práce provedla firma Špetlík Hejnice. 90.000,-Kč pokryla dotace MK ČR, kterou získala Farnost Nové Město pod Smrkem, 54.000,-Kč poskytl Obecní úřad v Horní Řasnici a 6.170,-Kč zaplatila Farnost N.M.p.S.

Restaurování oltáře

Vzhledem k náročnosti prací na oltáři a získávání finančních prostředků bylo jeho restaurování rozloženo do několika let. V roce 2012 bylo torzo oltáře sejmuto a odvezeno do dílny akademické restaurátorky Mgr. Radany Hamsíkové v Praze. Zde byl proveden základní záchranný zásah (petrifikace sloupů, jejich zpevnění a doplnění chybějících částí). Na této práci se podílel akademický řezbář František Kratochvíl z Prahy. V letech 2013 až 2017 proběhly postupně jednotlivé etapy rekonstrukce oltáře, při kterých byly opraveny nebo doplněny všechny jeho části. Celková hodnota prací činila 1.294.768,-Kč. Částku 1.087.768,-Kč pokryly dotace MK ČR, které získala Farnost Nové Město pod Smrkem, 40.000,-Kč získal Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici od Nadace OF, 130.000,-Kč zaplatil spolek z vlastních prostředků a 37.000,-Kč obec Horní Řasnice. 17. listopadu 2017 se uskutečnilo slavnostní vysvěcení zrestaurovaného oltáře, které vedl okresní vikář P. Jurnečka. Slavnosti se zúčastnili hejtman Libereckého kraje Martin Půta, starosta obce Horní Řasnice Radek Haloun, ing. Věra Sobotová z MěÚ Frýdlant a další hosté.

Restaurování oltářního obrazu

V roce 2015 byl zrestaurován obraz "Neposkvrněného početí Panny Marie" z hlavního oltáře kostela v ateliéru akademické restaurátorky Mgr. Radany Hamsíkové. Cena za práci činila 57. 500,-Kč; uhradil ji náš spolek z vlastních zdrojů.

Oprava věže kostela

V roce 2015 byla provedena oprava krovu a střechy kostelní věže, kterou provedla firma Pentagon Liberec. Práce byly z části financovány z dotace MK ČR a to ve výši 200.000,-Kč. Na celkových nákladech za provedené práce ve výši 667.000,-Kč se podílel hlavní měrou Obec Horní Řasnice, její podíl činil 467.000,-Kč.

Mechanické zabezpečení kostela

V letech 2015 a 2017 byly postupně vyměněny troje vchodové dveře do kostela a zajištěny ochrannými kovanými mřížemi. Dveře dodala firma Vrabec z Ludvíkova a mříže mistr kovář pan Miroslav Rosčuk z Dolní Řasnice. Cena za zhotovení dveří a jejich výměnu dosáhla částky 159.600,- Kč, za zhotovení mříží a jejich osazení 196.000,- Kč. Mechanické zabezpečení zajistil OÚ v Horní Řasnici, na celkovou hodnotu díla za 355.600,- Kč získal dotaci od Ministerstva kultury ČR ve výši 239.000,- Kč, jeho podíl činil 116.600,- Kč.

Nová elektroinstalace

V roce 2017 byla v budově kostela provedena kompletní výměna elektroinstalace. Celkové náklady se vyšplhaly na částku 155.000,-Kč, které hradil OÚ v Horní Řasnici z dotace MK ČR. Dílo provedla firma Beran Raspenava.

Rekonstrukce lamp

V roce 2017 byla opravena barokní lampa ze vstupního prostoru kostela a vyrobeny její dvě repliky. První z nich byla zavěšena do sakristie a druhá do přístavku kostela. Cenu za práci ve výši 82.000,-Kč, kterou provedla firma Nikendey Jablonec n. Nisou, uhradil náš spolek.

Restaurování okenních vitráží

V roce 2017 se uskutečnilo zrestaurování 3 okenních vitráží ( 2 figurálních a 1 okna s barokním rostlinným dekorem). Práce byly provedeny v Umělecké sklenářské huti Jiřička - Coufal v Praze. Cena za vykonanou práci - 150.228,- Kč byla do výše 105.000,- Kč hrazena z dotace Libereckého kraje, zbylou částku - 45.228,- Kč zaplatil náš spolek. V roce 2018 byly zrestaurovány zbylé 2 vitráže kostela (1 figurální a 1 okno s dekorem). Práce provedla opět firma Jiřička - Coufal z Prahy, cena za dílo - 87.306,- Kč. Na tuto akci jsme čerpali, tak jako v minulém roce, dotaci od Libereckého kraje a získali jsme částku 61.114,- Kč, podíl našeho spolku činil 26.192,- Kč.

Výměna oken ve věži

V roce 2018 proběhla zásluhou OÚ v Horní Řasnici kompletní výměna okenních výplní ve věži našeho kostela. Práce provedla firma pana Luboše Vrabce z Ludvíkova pod Smrkem. Cena za dílo - 289. 000 Kč. Částku 135. 000 Kč poskytlo MK ČR, 154. 000 Kč uhradil OÚ.

Křížek u kaple v Srbské

Na začátku roku 2019 byla dokončeno restaurování křížku u kaple Panny Marie Sněžné v Horní Řasnici - Srbské. Práce byly zahájeny v loňském roce, ale jejich dokončení zbrzdila rekonstrukce hlavní komunikace vedoucí do Srbské. Práce provedli: pan Jan Nikendey z Jablonce (kovový kříž) a pan Martin Wagner z Prahy (kamenný podstavec). Cena za dílo - 129. 958,- Kč. Na její zaplacení jsme čerpali dotaci od Libereckého kraje ve výši 90. 971,- Kč a od nadace OF ve výši 15. 000,- Kč. Spolek zaplatil zbylých 23. 986,- Kč.

Oltářní andělé

V roce 2019 byly dovršeny práce na zhotovení 2 soch oltářních andělů našeho kostela. Nejprve byly sochy vyřezány v dílně akademického řezbáře pana Františka Kratochvíla v Praze (r. 2018). Následující rok proběhlo jejich povrchové upravování (polychromie a zlacení) u akademické restaurátorky Mgr. Radany Hamsíkové, taktéž v Praze. Celkové náklady na práce v hodnotě 201 250 Kč byly z větší části hrazeny z dotačního titulu Libereckého kraje - 140 000 Kč. Žádost podala Farnost v Novém Městě pod Smrkem. Zbylé finanční náklady zaplatily Spolek pro obnovu kostela - 51 000 Kč a Farnost Nové Město - 10 250 Kč.

V listopadu 2019 byly sochy instalovány a během slavnostní mše vysvěceny.

Dnes opět spokojeně shlížejí na dění v našem kostele.

Ježíšek

V pátek 18. prosince 2020 se uskutečnilo navrácení dřevěné sošky Ježíška do rukou oltářní sochy sv. Josefa. Nová replika musela totiž nahradit sošku dříve odcizenou.

Autorem sošky je akademický sochař Štěpán Šefr (Praha), povrchovou úpravu - polychromii provedla akademická restaurátorka Mgr. Radana Hamsíková (Praha).

Na uhrazení celkových nákladů na dílo v hodnotě 96 600 Kč se významně podílelo Biskupství litoměřické - poskytlo částku 50 000 Kč. Nezískali jsme plánovanou dotaci od Libereckého kraje a ocitli jsme se tak v problematické finanční situaci. Biskupství vyslyšelo naši prosbu o pomoc. Na zbývajících 46 600 Kč přispěli návštěvníci kostela a kulturních akcí pořádaných naším spolkem, ale i vystupující, svými dary.

Věžní hodiny

Ručičky věžních hodin se daly po dlouhé přestávce opět do pohybu.

Stalo se tak v pondělí - 19. dubna 2021 zásluhou Obce Horní Řasnice, jejích občanů a dalších dárců.

V roce 2019 vyhlásila Obec veřejnou sbírku. Ta byla odstartována starostou obce a předsedkyní Spolku pro obnovu kostela na "Plese pro věžní hodiny", který uspořádal spolek za nezištné podpory kapely Fband. Přispěli jsme výtěžkem z plesu - 21 050 Kč.

Na zhotovení hodin ale byla potřebná částka 223 000 Kč. 154 060 Kč věnovali dárci z naší obce a okolí, 68 940 Kč zaplatila Obec.

Hodiny vyrobil pan Šmerda - firma "Věžní-hodiny.com" z Hodkovic n. M.

Všem, kdo se zasloužili o to, aby věžní hodiny opět měřily čas a vyzváněly, upřímně děkujeme.

Oltářní křížek

Zrestaurování oltářního křížku pro nás představuje konečnou tečku za deseti lety prací na "znovuzrození" hlavního oltáře našeho kostela.

Tohoto díla se ujali manželé Kratochvílovi z Prahy a na zaplacení ceny za ně - 13 800 Kč - se podílely Farnost Nové Město pod Smrkem, darem ve výši 5 000 Kč, a Spolek pro obnovu kostela v H.Ř., částkou 8 800 Kč.

Děkujeme Farnosti N.M. za podporu naší činnosti a finanční pomoc.

Mramorová nápisová deska

V roce 2021 prošla rekonstrukcí nápisová deska na severovýchodní venkovní zdi kostela. Práci provedl pan Martin Wagner z Prahy, cenu za ni - 7 000 Kč - uhradil spolek ze svého rozpočtu. Nápisovou desku nechal na budovu umístit Karl Ehrlich, notář a děkan pražské filozofické fakulty a rodák z Bärnsdorfu (nyní H. Řasnice), na počest svého otce, učitele místní školy.

Mechanické zabezpečení - dokončení

V roce 2023 byly zásluhou Obce H. Ř. dokončeny práce na mechanickém zabezpeční budovy kostela. V přístavku byly vyměněny 2 kusy oken s historickým profilem. Na dvou oknech ve věži, na jednom v lodi kostela a nad hlavním vchodem do budovy byly namontovány chybějící ochranné mříže.

Práce se ujali osvědčení mistři díla: pan Rosčuk z Krásného Lesa vyrobil mříže, pan Vrabec z Ludvíkova okna. Cena za dílo byla zčásti hrazena z dotace KULK - 138 000 Kč, Obec Horní Řasnice dodala zbylých 74 151 Kč.

Kostel děkuje.

Blížící se akce:

Hudební léto v kostele 2024

29. 06. 2024 18:00

Restaurování bočního oltáře - II. etapa

30. 06. 2024 00:00